Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
2830 edc4
Reposted fromimradioactive imradioactive viaSkydelan Skydelan
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
Skończyła się herbata i od razu jakby zimniej.
— A ty ile herbat wypijasz w ciągu jednego wieczoru?
Reposted frommyteatime myteatime viaCannonball Cannonball

October 16 2018

6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakriokineza kriokineza
2367 224c 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaholymoly holymoly
1701 5221 500
Reposted fromseaweed seaweed viawrazliwa wrazliwa
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai

October 15 2018

3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viatobecontinued tobecontinued
6941 2624
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca

cfc-910:

Manhattan magazine

Reposted fromfilmowo filmowo viawall-of-flowers wall-of-flowers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl