Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Reposted fromskyscraper skyscraper viaSkydelan Skydelan
5117 f5cb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacatherineee catherineee
2744 f6f3 500
Reposted fromMuppet Muppet viablackheartgirl blackheartgirl
5157 bd8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaCannonball Cannonball

November 09 2018

0203 efa2
Reposted fromwinter-mood winter-mood viavertheer vertheer
4206 1e7c 500
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik
1594 63d4 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianokturnal nokturnal
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPokobiecemu Pokobiecemu

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
1633 bf69 500
Reposted fromRowena Rowena viavertheer vertheer
0203 efa2
Reposted fromwinter-mood winter-mood viavertheer vertheer
1680 2724
Reposted frommalice malice viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl