Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajestemdeszczem jestemdeszczem
7163 7020
8873 43b9 500
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viakiks kiks
1168 2ba0 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viabeliveinme beliveinme
0983 155a 500
Reposted fromwyczes wyczes viabeliveinme beliveinme
9946 3426 500
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viabeliveinme beliveinme
7970 8a90 500
Reposted fromFlau Flau viaskrzacik skrzacik

November 04 2018

7009 7fda
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakama1110 kama1110
9252 913f
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl